[av_layerslider id=’1′ av_uid=’av-2qyyicg’]


ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

по процедура „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване за металообработка с акцент върху цифровизацията на производствените

процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет на фирма

„Лифт Груп Аспект 1“ ЕООД с две обособени позиции“

Наименование на бенефициент от договор за БФП: „ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД

ЕИК: 201487050

Номер на договор за БФП: BG-RRP-3.004-1912-C01

Предмет на предвидената процедура: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване за металообработка с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет на фирма „Лифт Груп Аспект 1“ ЕООД с две обособени позиции“

Обект на процедурата: Доставка

Приложим нормативен акт: ПМС 80/09.05.2022 г.

Тип на процедурата: Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление (без ДДС): 527 000.00 лв.

Дата на обявление: 31.08.2023 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 07.09.2023 г.

Описание: Избор на изпълнител във връзка с реализация на проект № BG-RRP-3.004-1912 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез финансовата подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, изпълняван по Договор № BG-RRP-3.004-1912-C01/10.04.2023 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на иновациите и растежа.

Провежда се процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване за металообработка с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет на фирма „Лифт Груп Аспект 1“ ЕООД с две обособени позиции“, в т.ч.:

  • Обособена позиция 1: Доставка на CNC вертикален едноколонен струг – 1 бр.

  • Обособена позиция 2: Доставка на Камера за мокро боядисване със сушилен участък – 1 бр.

Прикачени документи: Документация за участие в тръжна процедура